Tatiyana Dmitriyevna Kuznetsova

husband: Lado Vladimirovich Pitskhelauri
children: Vladimir L. * 29.09.1971

close window